گهی استخدام شركت نفت و گازو پتروشیمی 3 اردیبهشت 92