کارشناس حوزه طراحی سیستم های اطلاعاتی با تحصیلاتit یا صنایع