کاردانی مبارزه با بیماریها و کارشناسی بهداشت عمومی