چند نفر از آزمون استخدامی نهاد کتابخانه عمومی شکایت کردند ؟