يك شركت توليدي صنعتي در بخش مخابرات در تهران و شیراز