نیازمندی شرکت بازرگانی نفت و گاز و پتروشیمی اردیبهشت 92