نیازمندی رشته های مدیریت، اقتصاد یا حسابداری خرداد 92