نیازمندی تکنسین مسلط به تعمیرات بردهای الکترونیک همشهری