نیازمندی تهران، اصفهان، خوزستان و آذربایجان غربی مرداد 92