نیازمندی اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرداد 92