نزدیک 2 هزار نفر در آزمون شهرداری خراسان رضوی شرکت کردند