نحوه و زمانبندی دریافت مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی (مورخ ۱۷/۳/۹۲ ) اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی