نحوه دریافت کارت شرکت در جلسه و زمان برگزاری آزمون