نامه جمعی از فارغ التحصیلان به سرپرست وزارت آموزش و پرورش