ممنوعیت جذب نیرو و استخدام در کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی