فراهم شدن شرایط استخدام نیروهای جدید دولتی تا پایان امسال