فراخوان پذیرش پژوهشگر در مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت