سیستم های اداری و دستگاه های دولتی دیگر امکان جذب نیرو ندارند