زمان دریافت کارت ورود به جلسه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور