زمان دریافت کارت ورود به جلسه دانشگاه علمی کاربردی