دیپلم و فوق دیپلم مکانیک با گرایش ماشین ابزار و ساخت و تولید و نقشه کشی