دوره آموزشی خبرنگاران تازه استخدام شده ایرنا برگزار گردید