دعوت به همکاری کارخانه صنایع تهویه ادریسی در تبریز