دعوت به همکاری موسسه اعتباری توسعه در شهرستان بجنورد