دعوت به همکاری معاونت امور بین الملل و ارزی بانک دی