دعوت به همکاری شرکت مشاوران دانش فعال در زمینه پژوهش های دانشگاهی و طر