دعوت به همکاری شرکت سورنا به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود در دفتر یزد