دعوت به همکاری شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر