دعوت به همکاری سرپرستی بیمه های اندوخته ساز بیمه سامان (استان البرز)