دعوت به همکاری بانک دی در شهرستان های کیش ، ساری ، اصفهان ، تبریز ، مش