دریافت کارت ورود به جلسه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال ۹۴