دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور