دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی/کارشناسی علوم آزمایشگاهی