حداقل تحصیلات کارشناسی و ترجیحاً در حوزه های مدیریت یا فناوری اطلاعات و it