تقریباً ۲ هزار نفر در آزمون شهرداری خراسان رضوی شرکت کردند