بکار گیری نخبگان حقوق در سازمان قضایی نیروهای مسلح