برگزاری آزمون استخدام شرکت پتروشیمی تخت جمشید باطل است