برگزاری آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران در استان های خراسان رضوی، اصف