اعلام زمان و مکان تشکیل پرونده و برگزاری آزمون روانشناختی و مصاحبه رفت