اطلاعیه زمان و مکان برگزاری مصاحبه استخدامی شهرداریهای آذربایجان غربی (بهمن 94)