استخدام 550 مربی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور