استخدام یک کلینیک شبانه روزی در اهواز و شهرهای تابعه