استخدام یک واحد تولیدی در محدوده کرج جهت تکمیل کادر