استخدام یک شرکت فعال در زمینه تولید و ارئه نرم افزار های کامپیتری