استخدام یک شرکت بزرگ تولیدی (سهامی عام) واقع در تهران