استخدام گسترده يك مجموعه معتبر توليدي صنعتي در اصفهان