استخدام گسترده شرکت فعال در صنعت خودر در تهران و کرج