استخدام گروه شرکتهای کهکشان، فعال در حوزه آموزش، توسعه و مشاوره شبکه و