استخدام کارشناس پرستاری در مرکزدرمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا