استخدام کاردان اتاق عمل در بیمارستان خلیج فارس بندرعباس